KLACHTENPROCEDURE

Als GZ-psycholoog ben ik gehouden aan de beroepscode van het NIP, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG, die het tuchtrecht regelt.

De diverse lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van kwaliteit en deskundigheid.

Sinds 21 augustus 2018 heeft mijn praktijk een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden.

Mijn streven is om op een professionele manier om te gaan met uw vragen en u een advies te geven dat is afgestemd op de gestelde hulpvraag.

Mocht het toch zo zijn dat u niet tevreden bent met de gang van zaken, dan kunt u uw klacht melden.

Door uw klacht aan te geven maakt u duidelijk, dat er volgens u iets veranderd moet worden.  en u geeft mij als psycholoog de kans om de zorg te verbeteren.

Dit kan u helpen, maar ook andere cliënten kunnen hier baat bij hebben.

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Ik zal  per omgaande reageren en uiteraard mijn best doen om uw klacht  te verhelpen.

Vindt u het lastig of komt u er met mij niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.

De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.

Hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.

Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als  u er met mij en met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillencommissie.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Mijn praktijk is aangesloten bij de Klachten- en Geschillen regeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL.