PRIVACY POLICY

Privacy Policy Persoonsgegevens

Iedere psycholoog is verplicht een dossier en administratie bij te houden.

Hierin wordt een aantal gegevens vastgelegd, waaronder naam, adres, geboortedatum, naam huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven.

Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en eventuele afgenomen diagnostische vragenlijsten of testen worden hierin bewaard.

 

AVG

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houd me in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type

  persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden

  waarvoor ze worden verwerkt;

- vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens

  gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze

  zijn verstrekt;

- op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- psychologisch advies, begeleiding of behandeling afgestemd op u als cliënt;

- administratie (waaronder facturering);

- indien van toepassing, declaratie van vergoede zorg door uw zorgverzekeraar;

- boekhouding.

 

Verstrekking aan derden
Ik heb als psycholoog geheimhoudingsplicht tegenover derden. 

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden, indien u dat wenst en hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
Als psycholoog mag ik alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan. Dit gebeurt in overleg en wordt bij aanmelding besproken.

 

Behoudens mijn beroepsgeheim tekenen cliënten -desgewenst- een privacyverklaring van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), die voorkomt dat gegevens door de overheid opgevraagd kunnen worden.

Deze verklaring geeft aan dat u uit oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer er bezwaar tegen heeft, dat uw gegevens als bedoeld in artikel 5 van de regeling 'Verplichte aanlevering minimale dataset curatieve GGZ', aan een centraal systeem (DIS) worden aangeleverd.

Bewaartermijn WBGO
Op uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. Dossiers moeten volgens deze wet 15 jaar bewaard worden en worden daarna vernietigd.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens 
Niemand anders dan u zelf mag uw dossier inzien.

Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft.

U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die ik van u heb. 

- Inzage: U heeft recht om de gegevens in te zien. Het dossier is eigendom van de Psychologische Adviespraktijk drs.

  Judith Buitenhek-van Schooten, u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of

  van gedeelten van het dossier. Ik kan u in dit geval wel een vergoeding vragen voor de kosten.

- Rectificatie: Als er volgens u gegevens zijn, die niet juist zijn of verouderd of onvolledig, dan kunt u mij vragen om deze

  gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en ik ben verplicht binnen twee maanden te reageren. Als  ik

  geen gegevens wil verbeteren, dan ben ik verplicht aan te geven waarom. U kunt ook gegevens aanvullen, ik ben verplicht

  deze gegevens aan het dossier toe te voegen.

- Verwijdering: U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft

  dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier samen met mij niet uit dan vind ik dat heel spijtig. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Indien u na het doornemen van deze privacy policy vragen heeft of contact met mij wilt op te nemen, kan dit via deze link of onderstaande contactgegevens:


Psychologische Adviespraktijk drs. Judith Buitenhek-van Schooten

Geestbrugkade 35 - K15,

2281 CX   Rijswijk (ZH)

info@buitenhekvanschooten.nl